Ordensregler

Grundejerne har hegnspligt. Forsåvidt der plantes levende hegn, skal det klippes og vedligeholdes. Det er forbudt at opsætte pigtrådshegn. Mellem grundene sættes hegnet i skellet, og grund¬ejerne skal ifølge loven dele hegnspligten med hinanden, dog kan ingen grundejer kræve opsat hegn, der overstiger hans nabos økonomiske evne. Hegnene mellem grundene må ikke være over 1,8 meter høje. Grundejeren skal vedligeholde den side af hegnet, der vender ind imod hans grund.

Huse, der bygges på grundene, skal opføres i henhold til de almindelige bestemmelser i bygningsvedtægter for Tårnby Kommune, og tegninger, beskrivelser m.m. skal indsendes til bygningskommisionen for Tårnby Kommune inden opførelsen finder sted.

Enhver grundejer er forpligtiget til at holde sin grund fri for flyvende ukrudt. Forsømmes dette, har bestyrelsen ret og pligt til at lade rensning foretage for grundejerens regning, såfremt dette ikke er sket inden den 1. i hver af månederne fra maj til september.

Afbrænding på grundene eller tilstødende arealer må ikke finde sted, men henvises til bortkørsel med gratis storskrald. Affald som bygningsmaterialer må ikke henlægges på veje og fortove.

Udgået.

Plantes der løvtræer på grundene, skal disse plantes sådan, at det kan holdes inden for skellet. Pil og poppel må kun plantes på grundene ud mod vej.

Optagning og flytning af landinspektørens mærker eller skelpæle er forbudt.

Det påhviler grundejeren at holde fortov, vej og græsrabatter fri for græs og ukrudt samt sørge for almindelig renholdelse. Forsømmes dette, har bestyrelsen ret og pligt til at lade rensning foretage for grundejerens regning, såfremt dette ikke er sket inden den 1. i hver måned.
Opgraves fortove, skal dette af vedkommende medlem retableres, alt efter som det forefandtes.

De på veje eller pladser anbragte træer, bænke, vejvisere eller anlæg må ikke beskadiges. De stilles under grundejerens beskyttelse. Beskadiges de desuagtet, og oplyses det, hvem der har forvoldt skaden, kan bestyrelsen kræve vedkommende, eller hvor der er tale om børn, vedkommendes forsørgere til fuldt ansvar for skaden.

Cykling på fortove og stier er forbudt. Parkering skal foregå hensynsfuldt. Gødning, grus eller andre materialer må ikke henligge på veje eller fortove.

Såfremt en grundejer undlader at efterkomme de i dette ordensreglement fastsatte bestemmelser eller undlader at rette sig efter de af bestyrelsen i overensstemmelse med ordensreglementet givne påbud, har bestyrelsen pligt til at give vedkommende grundejer et skriftligt tilhold undtagen §§ 3 og 8, om at efterkomme bestemmelser inden for en bestemt tidsfrist. Sidder grundejeren denne frist overhørig, er bestyrelsen på dennes vegne berettiget til at lade foretage de arbejder, der er nødvendige for at bringe grundene og anlæg derpå i overensstemmelse med de i ordensreglementet fastsatte regler. Vedkommende grundejer er derefter pligtig til at betale de dermed forbundne udgifter, og sker dette ikke inden en måned efter, at bestyrelsen har fremsat krav derom, er bestyrelsen berettiget til at lade kravet gå til juridisk inkasso.

Således vedtaget den 27 marts 1956, 28 marts 1969, 24 marts 1976, 25 marts 1977, 27 maj 1983 og 23 marts 2006.